2016-03-22

Administracja

Kanclerz: Beata Szczucińska 

Kwestor: Beata Turalska

z-ca kanclerza w Białymstoku: Małgorzata Dąbrowicz

p.o. dyrektora Bilioteki: Ewa Tarkowska