Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie1) za rok
2017
29.03.2018 więcej
Wysokość opłat za egzaminy wstępne
Opłaty za egzaminy wstępne na rok 2016/2017
23.06.2016 więcej
Zasady rekrutacji na rok 2017/2018
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2017/2018
r.
23.06.2016 więcej
Regulamin zarządzania własnością intelektualną
Regulamin zarządzania własnością intelektualną
23.06.2016 więcej
Kontrola zarządcza 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
11.04.2016 więcej
22.03.2016 więcej
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne
22.03.2016 więcej
22.03.2016 więcej
Statut Akademii Teatralnej
Statut Akademii Teatralnej obowiązujący od 1 czerwca 2015 roku,
ze zmianami z dnia 22 lutego 2016 roku.
22.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się