2017-03-10

wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert

Odpowiedź na pytanie do zaproszenia do składania ofert

 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro

na realizację zamówienia pod nazwą:

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.:

„Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Akademia Teatralna uprzejmie informuje, że w dniu 9 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwo przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” (nazwa robocza) w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w zapytaniu ofertowym. W opisie warunków jakie musi spełnić Wykonawca jest mowa iż w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia brane będzie również pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowanie o środki w ramach pierwszego naboru dla działania 8.1 POIiŚ w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 (nabór nr POIS.08.01.00-IP.05-14-001/16) czyli wyraźnie jest mowa o pierwszym zakończonym konkursie. W opisie kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert jest mowa o doświadczeniu w ramach konkursów ogłoszonych w perspektywie 2014-2020 dla działania 8.1 POIiŚ, w ramach którego odbyły się dotychczas już trzy konkursy.
Po czym przy równaniu ukazującym sposób wyliczania punktów jest znowu mowa o naborze nr POIS.08.01.00-IP.05-14-001/16 czyli pierwszym konkursie. Podobnie przy formularzu A2 raz jest sformułowanie "Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała/realizuje następujące zamówienia działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" po czym w samej tabeli "Czy projekt zakwalifikował się do oceny merytorycznej II stopnia w ramach naboru
POIS.08.01.00-IP.05-14-001/16". Prosimy zatem o doprecyzowanie czy mowa o tylko pierwszym konkursie w ramach działania 8.1 POIiŚ czy o wszystkich które się do tej pory w tym działaniu odbyły.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykazanie się doświadczeniem w we wszystkich konkursach, ktore odbyły się do tej pory w ramach działania 8.1 POIiŚ w perspektywie 2014-2020.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego i winny zostać uwzględnione w przygotowywanych ofertach. 

Załączniki

  wyjasnienie_1.pdf 59,04 KB (pdf) szczegóły pobierz