2016-03-22

Administracja

Kanclerz: Beata Szczucińska 

Kwestor: Beata Turalska

z-ca kanclerza w Białymstoku: Dorota Sztromajer 

p.o. dyrektora Bilioteki: Ewa Tarkowska